Training Risicomanagement en ISAE

Inleiding
Het uitbesteden van processen en activiteiten door organisaties is een toenemende trend, omdat organisaties zich steeds meer focussen op hun primaire processen. Bij het uitbesteden van processen ontstaat afstand en is een mogelijk risico dat de betreffende organisatie grip verliest op deze processen. Dit vraagt in het algemeen een andere inrichting van de aansturing en (risico)beheersing van deze processen, want de verantwoordelijkheid van deze uitbestede processen blijft bij de uitbestedende organisatie, de zogeheten gebruikersorganisatie.

Een manier voor de gebruikersorganisatie om zekerheid te krijgen dat de zogeheten serviceorganisatie doet wat het heeft afgesproken, is een onafhankelijke (externe) auditor een verklaring af te laten geven bij een set van te toetsen maatregelen. Hiermee krijgt de gebruikersorganisatie grip op de andere organisatie, maar krijgt de gebruikersorganisatie vooral grip op de risico’s die gepaard gaan met de uitbesteding. Bovendien is de serviceorganisatie in staat om door middel van een ISAE-rapportage en verklaring van een externe auditor aan te tonen dat zij over de gemaakte afspraken ‘in control’ is.

U kunt als medewerker van een serviceorganisatie te maken hebben met ISAE, maar de serviceorganisatie waar u werkzaam bent, kan ook weer processen uitbesteden en in die hoedanigheid kunt u dus ook met ISAE te maken hebben. Voor beide situaties geeft onze training handvatten en aanknopingspunten om ISAE in uw organisatie succesvol te laten verlopen.

In deze training wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de wijze waarop ISAE geïntegreerd kan worden in de risicomanagementprocessen van de organisatie. Door een geïntegreerde benadering te hanteren, worden nut en noodzaak van ISAE voor de risicobeheersing van de organisatie duidelijk. ISAE is daarmee meer dan het in sommige gevallen ervaren ‘feestje van de auditor’ en draagt daadwerkelijk bij aan het beheersen van risico’s.

Inhoud training
Tijdens de training wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende vragen:

  • Wat is ISAE en welke regelgeving ligt daaraan ten grondslag?
  • Hoe verhouden risicomanagement en ISAE zich tot elkaar?
  • Hoe kan ISAE concreet in de praktijk geïntegreerd worden in de risicomanagementprocessen?

Werkwijze
De training bevat een uitleg van ISAE en de regelgeving daaromtrent. Daarnaast wordt uitvoerig stilgestaan bij de vraag op welke wijze ISAE geïntegreerd kan worden in de risicomanagementprocessen van de organisatie. Om het leereffect te vergroten, wordt de training aangevuld met concrete praktijkvoorbeelden, al dan niet ingebracht door de deelnemers zelf. Bij deelname aan de training ontvangt u kosteloos de bij de training gebruikte sheets en praktijkvoorbeelden en een bewijs van deelname aan deze training.

Voor wie
De training is voor iedereen die naast het beheersen van risico’s binnen een organisatie (in feite iedere functionaris dus) en voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met ISAE in de eigen organisatie en dan in het bijzonder vanuit een niet-auditrol. Deze training is dus nadrukkelijk bedoeld voor managers of medewerkers die als onderdeel van een serviceorganisatie of een organisatie die (een deel van) haar processen heeft uitbesteed.

Doelstelling van de training
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer:

  • Inzicht in de ontwikkeling en de relevantie van ISAE.
  • Kennis van de belangrijkste begrippen en onderwerpen in relatie tot risicomanagement en ISAE.
  • Vaardigheid om met ISAE in de praktijk aan de slag te gaan.
  • Instrumenten tot zijn of haar beschikking om ISAE binnen de eigen organisatie toe te passen in de risicomanagementprocessen.

Heeft u vragen?
ACS Risk & AO/IC
Marc van der Veen
E-mail: info@riskaoic.nl

Meer informatie

Cursusduur

7 uur

Datum

woensdag 04 november 2020

Tijd

09:00 - 17:00
(incl. lunch)

Docenten
drs. Marc van der Veen RA RO CIA RMFI

Locatie

Kasteel Moersbergen, Moersbergselaan 17, 3941 BW Doorn
Kasteel Moersbergen
Doorn

Prijs

€ 495 p/p

Maximaal aantal deelnemers

15

Direct in je agenda zetten

Direct inschrijven

Oeps! We konden je formulier niet vinden.