Wat is risicomanagement?

Risk, Risk Management, Risicomanagement, Risicobeheersing; allerlei begrippen die te pas en te onpas door elkaar worden gebruikt. In het dagelijkse taalgebruik en in de literatuur zijn verschillende definities te horen en terug te vinden. Soms is het lastig daar een grote gemene deler uit af te leiden.

Wij verstaan onder risicomanagement de cultuur, de structuur en het proces dat ervoor moet zorgen dat risico’s in een organisatie of bedrijfsonderdeel op een adequate wijze in kaart worden gebracht, worden geregistreerd, worden beheerst en waar nodig tot actie leiden. Cultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen en gaat daarmee over het samenwerken, over het gedrag van de leden van een organisatie en over de overtuigingen van een organisatie. Structuur gaat over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een organisatie zijn en over de inrichting van (coördinatie)mechanismen en over het gebruik van applicaties en systemen om een organisatie te kunnen laten functioneren. Met een effectief risicomanagement proces worden op een gestructureerde en systematische wijze risico’s in kaart gebracht, vastgelegd en indien nodig maatregelen getroffen om deze risico’s te beheersen. En wat ons betreft zal goed risicomanagement tot actie moeten leiden. Het managen van risico’s speelt zich af in een steeds dynamisch wordende omgeving met afhankelijkheden die ver over de eigen organisatie- en landsgrenzen rijken. Risicomanagement is niet een bepaald punt in de tijd, maar is continu van aard en leidt als gevolg daarvan per definitie tot actie.

ACS biedt diverse diensten aan op het gebied van Risk & AO/IC, zoals basistrainingen op het gebied van AO/IC en Riskmanagement en (gratis) Quickscans, waarmee in kort tijdsbestek inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit van de interne risicobeheersing van de organisatie. Zie het menu (bovenstaand) onder het kopje “producten” voor meer details of neem contact op via info@riskaoic.nl. Wij helpen u graag!